REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SIMPLE TRADING EXPERT

Regulamin określający warunki korzystania z produktów oferowanych przez Dostawcę Oprogramowania w szczególności ‘Narzędzia’ oraz ‘Automaty’

 

Dostawca Oprogramowania jest:

 

STE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Aleja Wojciecha Korfantego 2/142, 40-004 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł wpłaconym w całości.

 

dalej jako ‘STE

 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania z produktów lub usług oferowanych przez STE na stronie internetowej www.simpletrading.expert
 2. Czas Trwania Projektu rozpoczął się w chwili powołania Spółki a czas jego trwania jest nieoznaczony. STE, może w ramach prowadzonej działalności określić do kiedy będzie dostarczać oferowane produkty lub usługi, może zawiesić dostarczanie oferowanych produktów lub usług w dowolnej chwili, może wyłączyć lub wycofać wybrane przez siebie produkty lub usługi bez podania przyczyny..
 3. Produktu oraz Usługi oferowane przez STE są autorskimi rozwiązaniami STE lub Podmiotów Powiązanych, które oferowane są dalej jako produkty lub usługi STE na podstawie odrębnych umów lub porozumień.
 4. Wymienionym poniżej wyrażeniom użytym w niniejszym regulaminie należy nadać następujące znaczenia:
  1. Nowy Klient (Klient)– osoba niekorzystająca z usług lub produktów STE:
   1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletnia osoba fizyczna  posiadająca adres korespondencyjny, która w Czasie Trwania Projektu chce skorzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z usług lub produktów świadczonych przez STE,
   2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w Czasie Trwania Projektu chce skorzystać z usług lub produktów świadczonych przez STE,

albo korzystająca już z usług lub produktów Organizatora:

   1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca adres korespondencyjny, która w Czasie Trwania Projektu chce kolejny raz skorzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z usług lub produktów świadczonych przez STE i dokonuje zakupu usługi lub produktu na kolejny okres lub dokonuje zakupu Nowych usług lub produktów dostarczanych przez STE,
  1. Podmioty Powiązane – podmioty, które na warunkach odrębnej umowy współpracy świadczą usługi lub dostarczają produkty Organizatorowi.
  2. Produkty STE (Produkty) – produkty występujące w obrocie gospodarczym pod Znakiem STE w tym programy ‘automaty’ lub ‘narzędzia’, lub inne dostarczane przez Podmioty Powiązane dostępne w ofercie STE, programy spersonalizowane dla Nowego Klienta. Dostawcą produktów może być Podmiot Powiązany. Produkty są dostarczane w formie cyfrowej w związku z tym Nowemu Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu środków za zakupione Produkty.
  3. Usługi STE (Usługi) – usługi występujące w obrocie gospodarczym pod Znakiem STE w tym instalacja oprogramowania lub Edukacja w formie VIDEO, lub inne dostarczane przez Podmioty Powiązane dostępne w ofercie STE, usługi spersonalizowane i wykonywane dla Nowego Klienta. Dostawcą Usług może być Podmiot Powiązany. Usługi są dostarczane w formie cyfrowej w związku z tym Nowemu Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu środków za zakupione Usługi.
  4. Regulamin – Regulamin Projektu STE
  5. Znaki STE –  stanowiące własność DT ADVANCED SP. Z O.O. prawa do znaków
   i wzorów: „STE”, „DTA”, „SIMPLE TRADING EXPERT”, „FOREX NINJA”, „DAY TRADING ADVANCED”, a także wszelkie prawa autorskie do materiałów zawierających Znak STE, rozpowszechnianych na wszystkich polach eksploatacji.
  6. Produkty oraz Usługi STE – zgodnie z aktualnie obowiązująca ustawą o prawach konsumenckich w przypadku treści cyfrowych pobieranych z internetu Nowemu Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, dotyczy to wszystkich oferowanych Produktów oraz Usług przez STE.
  7. Strona Projektu – strona internetowa www.simpletrading.expert
 1. Korzystanie z oferowanych przez STE produktów lub usług jest dobrowolny.
 2. Projekt STE prowadzony jest na całym świecie, pod rygorem nieważności jeśli przepisy danego kraju zabraniają lub wykluczają możliwość korzystania z produktów lub usług oferowanych przez STE.

 

§2 Produkty  STE

 1. STE w ramach oferowanych produktów prezentowanych na stornie jako ‘Automat’ lub ‘System’ lub inne opisane jako ‘Automatyczne’ lub ‘Zautomatyzowane’ dostarcza lub udostępnia oprogramowanie zgodnie z opisem zawartym na stronie po przez autorską aplikacje o nazwie ‘AUTOMAT DTA CLIENT ADVANCED ver.1.9.7b3’ (dalej  jako EA) przy czym wersja aplikacji może się zmienić.
 2. Oprogramowanie EA może być wykorzystane tylko i wyłącznie w aplikacji MetaTrader4 której dostawcą jest firma MetaQuotes Software Corp.
 3. Oprogramowanie EA umożliwia połączenie zainstalowanej aplikacji MetaTrader4 Klienta z strukturą MetaQuotes Software Corp. w ramach  sieci neuronowych lub połączeń tunelowych Mq453-ex190 lub po przez MQL.community na podstawie ‘Legal informtaion and resources for MetaQuotes products and services’
 4. Oprogramowanie EA w ramach połączenia opisanego w §1 pkt.3 wykorzystuje Real-Time-Data-Feed którego dostawcą jest DTN, LCC z zastrzeżeniem CFTC Rules 4.41 w całości dostępne pod adresem https://www.cftc.gov .
 5. Aplikacja MetaTrader4 zainstalowana i wybrana przez Nowego Klienta musi być uruchomiona od poniedziałku do piątku przez cały okres korzystania z EA przez 24 godziny, w tym celu Klient powinien uruchomić aplikacje Metatrader4 oraz oprogramowanie EA przy użyciu VPS (Virtual Private Server).
 6. STE w ramach oferowanych produktów prezentowanych na stornie jako ‘Narzędzia’ lub ‘Wskaźniki’ lub inne opisane jako ‘Wspierające’ lub ‘Indicators’ dostarcza lub udostępnia oprogramowanie zgodnie z opisem zawartym na stronie w formie plików .mql lub .ex4, instalacja i uruchomienie produktów Klient realizuje zgodnie z opisem lub instrukcją dostarczaną w chwili zakupu produktów wskazanych w niniejszym punkcie.
 7. Wszystkie Produkty są produktami o ograniczonej dostępności do 30 dni kalendarzowych, chyba że w opisie produktu wskazano inaczej, oznacza to iż na okres wskazany (30 dni) Nowy Klient wykupuje licencję dostępu do produktów którą należy przedłużyć aby zachować dostęp do produktu. Brak przedłużenia automatycznie zawiesza działanie produktu a Klient nie może w żaden sposób reklamować lub żądać uruchomienia dostępu do produktu bez wniesienia opłaty.

 

§3 Instalacja

 1. Klient obowiązuje się korzystać z oprogramowania EA lub produktów wskazanych w §2 pkt.6 tylko i wyłączenie przy wykorzystaniu aplikacji MetaTrader4, wersja najnowsza lub nie starsza niż 1040.
 2. Klient obowiązuje się zainstalować aplikację MetaTrader4 która jest udostępniana przez Brokera Forex, u którego Klient prowadzi własny rachunek inwestycyjny Real lub Demo.
 3. Klient we własnym zakresie musi zakupić VPS lub skorzystać z rozwiązania darmowego dostępnego w sieci (nie zaleca się z uwagi na brak stabilności).
 4. Klient obowiązuje się uruchomić VPS we własnym zakresie jak również bierze pełną odpowiedzialność za działanie rzeczy niezależnych od STE w tym: działanie VPS, jego aktualizacja oraz aktualizacja systemu Windows, przerwy lub błędy jakie powstają po stronie brokera.
 5. Klient po zakupie produktu, jeśli tego wymaga wybrany przez Klienta produkt, winien przekazać dane  wymagane do przeprowadzenia instalacji i uruchomienia oprogramowania EA, wszystkie wymagane dane są wskazane po zalogowaniu się do panelu użytkownika na stronie w zakładce ‘Instalacja’ lub ‘Przygotowanie do instalacji’ lub ‘Dane Instalacyjne’
 6. STE poinformuje klienta o zakończonej instalacji i rozpoczęciu działania oprogramowania EA, które zostaje ustawione zgodnie z preferencjami Klienta.
 7. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę, iż wskazane w §3 pkt.4 kwestie nie leżą po stronie STE i wszelkie ewentualne problemy, konflikty, nieporozumienia należy kierować do podmiotów które są za to odpowiedzialne w tym firmy VPS, wybranego brokera lub innych podmiotów z jakich Klient korzysta a które nie należą do STP Poland Sp. z o.o..
 8. STE w ramach opłaty instalacyjnej która doliczona jest do pierwszego zakupu produktu przez Klienta wykonuje proces instalacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Klientem. Proces instalacji odbywa się tylko i wyłącznie na wyraźne wskazanie i za zgodą Klienta w najbliższym możliwym terminie, przyjmuje się że instalacja jest realizowana w ciągu 72h od momentu podania wszystkich wymaganych danych przez Klienta. W sytuacji gdy czas wykonania instalacji produktów się wydłuży lub nie jest możliwy w ciągu 72 h, wówczas STE poinformuje Klienta o przewidywanym terminie instalacji oprogramowania zgodnie z §2 pkt.9.
 9. STE zastrzega sobie prawo do zmiany terminu instalacji o czym wcześniej powiadomi Klienta, drogą mailową lub telefonicznie.

 

§4 Ryzyko Utraty Kapitału

 1. Udział Klienta w rynku finansowym w tym w szczególności Rynek Forex, Kontrakty CFD wiąże się z utratą części lub całości kapitału.
 2. Klient korzysta z oprogramowania na własną odpowiedzialność i jest świadom ryzyka utraty części lub całości kapitału.
 3. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Według danych 86% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty
  w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
 4. Transakcje CFD na rynku Forex, oparte są na dźwigni finansowej są wysoce ryzykowne dla kapitału Klienta, ponieważ straty mogą przewyższyć depozyt początkowy. Rynek Forex oraz transakcje CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Upewnij się, że rozumiesz związanie z nimi ryzyka i jeśli jest to konieczne zasięgnij niezależnej porady.
 5. Klient używając oprogramowania EA może wykorzystać funkcję AutoTrading w aplikacji MetaTrader4 co wiąże się z ryzykiem wskazanym w §3 pkt. 1-3.
 6. Klienta wybiera swojego partnera handlowego – Brokera, który w imieniu Klienta i na jego rzecz realizuje zlecenia na rynku Forex w tym kontrakty CFD. STE w żaden sposób nie rekomenduje Brokera z którego Klient może korzystać i jest to decyzja indywidualna każdego z Klientów.
 7. Klient oświadcza że jest świadom, iż oprogramowanie EA może być wykorzystane do składania zleceń (orders) przez wybranego Brokera Forex na rynku właściwym (ECN, STP)  lub w ramach operacji wewnętrznych Brokera (MM) co wiąże się z ryzykiem utraty środków w części lub całości.
 8. Klient oświadcza iż jest mu znane ryzyko korzystania z oprogramowania EA przy użyciu aplikacji Meatrader4.
 9. Przekazywanie w formie ‘Social Trading’ działania oprogramowania EA przez Klienta, obarczone jest ryzykiem błędów krytycznych, czego Klient jest świadomy i w pełni rozumie konsekwencje które przy wykorzystaniu konta realnego mogą doprowadzić do utraty części lub całości środków Klienta, a dalej osób trzecich.

 

§5 Zastrzeżenia

 1. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie są skierowane do odbiorców konkretnego kraju i nie są przeznaczone do dystrybucji do państw, w których dystrybucja albo użytkowanie tych informacji byłby niezgodne z lokalnym prawem, wymogami i regulacjami.
 2. STE w ramach oferowanego oprogramowania EA oświadcza iż transakcje zawierane na koncie symulacyjnym (demo) nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r., w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.
 3. STE nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji lub symulacji oprogramowania EA ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie symulowanych transakcji na koncie symulacyjnym (demo), które nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r., w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.
 4. Klient powinien wykorzystać oprogramowanie EA tylko i wyłącznie w celach Edukacyjnych i jako poglądowych na koncie symulacyjnym (demo), które nie jest obarczone ryzykiem utraty części lub całości środków Klienta.
 5. Wykorzystanie oprogramowania EA na koncie Realnym przez Klienta wiąże się z dużym ryzykiem utraty części lub całości środków Klienta.
 6. Klient nie powinien otwierać innych pozycji w sytuacji gdy na koncie Klienta działa oprogramowania EA ponieważ takie działanie powoduje zwiększenie ryzyka dwukrotnie co może prowadzić do utraty części lub całości środków Klienta.
 7. Klient nie powinien ingerować w oprogramowanie EA, zmieniać jego właściwości, ponieważ takie działanie prowadzi do nieprzewidywalnych konsekwencji w tym do zwiększenia ryzyka co może prowadzić do utraty części lub całości środków Klienta.
 8. Klient bez wskazania i udziału STE wybierze wielkość depozytu początkowego na wybranym przez Klienta koncie.
 9. Klient zobowiązuje się systematycznie sprawdzać stan swoich otwartych pozycji i porównać je ze stanem pozycji otwartych na udostępnionym przez STE koncie podglądowym w celu weryfikacji poprawności działania oprogramowania EA.
 10. Klient dodatkowo zobowiązuje się do systematycznego obserwowania swojego konta MT4 i zgłaszania błędów, komunikatów jakie ewentualnie pojawią się w celu ich eliminowania jeśli leży to w zakresie i możliwościach STE.
 11. Wykorzystanie treści, produktów, usług i oprogramowania dostarczanego przez STE. po przez serwis internetowy SimpleTrading.Expert wiąże się z pełną odpowiedzialnością ponoszoną przez Klienta.
 12. STE nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej SimpleTrading.Expert ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartości serwisu SimpleTrading.Expert w tym narzędzi, oprogramowania które nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  21 kwietnia 2004 r., w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.

 

§6 Postanowienia Końcowe

 1. Wszelkie problemy dotyczące sposobu działania produktów Klient winien zgłaszać do STE na piśmie na adres STE lub na adres poczty elektronicznej support@simpletrading.expert - z dopiskiem na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail „Produkt NAZWA - reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby która ją zgłasza, jej adres zamieszkania lub adres e-mail, datę i opis zdarzenia którego reklamacja dotyczy, a także opis i przyczynę złożenia reklamacji oraz treść żądania w związku ze złożoną reklamacją.
 2. Wszelkie opłaty w tym terminy zależą od daty zakupu licencji produktu, które klient może sprawdzić w swoim panelu użytkownika (produkty/usługi/faktury).
 3. W terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian w Umowie lub Regulaminie Klient ma prawo odmowy wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany. Brak oświadczenia złożonego pisemnie do siedziby STE w powyższym terminie będzie równoznaczny z akceptacją wprowadzonej zmiany. Odmowa wyrażenia zgody na wprowadzoną zmianę w Umowie lub Regulaminie złożona w powyższym terminie będzie równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy i wykreśleniem Klienta z możliwości korzystania z produktów lub usług.

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij