REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SIMPLE TRADING EXPERT

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego SimpleTrading.Expert i subdomenach oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów oraz usług.

Sprzedającym jest DT ADVANVED SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach, 40-004 przy ulicy Aleja Wojciecha Korfantego 2, NIP 6342927803, REGON 369967839, KRS: 0000727756

zwany także „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej:

support@simpletrading.expert

§ 1 Definicje

Regulaminniniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient (Kupujący)osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Serwisu Internetowego (w tym również Konsument).

Przedmiot transakcjiTowary wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Towarrzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Serwisem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

ProduktTowary i Usługi dodatkowe prezentowane w Serwisie Internetowym.

Umowa Sprzedażyumowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Serwis Internetowy Simple Trading Expertserwis internetowy dostępny pod adresem www.simpletrading.expert za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

StronaSprzedawca i Klient.

Strona Serwisukażda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.simpletrading.expert

Zamówienieoświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa AbonentowaProdukt który umożliwia Klientowi korzystanie z Serwisu Internetowego Simple Trading Expert w sposób szczególny, dotyczy Automat/Expert Tools oraz trwa przez 14 do 30 dni w zależności od wybranego rozwiązania.

StudentKlient który korzystając z oferty Serwisu Internetowego Simple Trading Expert korzysta z Produktu Usługa Abonentowa.

Automat/Expert Toolsoprogramowanie umożliwiające korzystanie Klientowi z Produktu Usługa Abonamentowa.

Opiekun Klientaosoba realizująca politykę obsługi klienta zgodnie z wytycznymi Zarządu DT Advanced Sp. z o.o.

Usługa Instalacyjna – dokonując zakupu Produktu Usługa Abonamentowa, Opiekun Klienta dokonuje instalacji Automatu/Expert Tools oraz prowadzi wdrożenie Klienta w prawidłowe wykorzystanie oprogramowania.

§ 2 Postanowienia ogólne

Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Serwis internetowy DayTrading Advanced prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w serwisie Simple Trading Expert są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Zakup pierwszego Produktu Usługa Abonamentowa (Automat/ Expert Tools) jest powiązany z koniecznością wykonania Usługi Instalacyjnej, która realizowana jest w ciągu 72h od daty zakupu, w tym celu Opiekun Klienta skontaktuje się bezpośrednio z Klientem w celu ustalenia dokładnego terminu realizacji instalacji Produktu.

W chwili zainstalowania Produktu Usługa Abonamentowa (automat/Expert Tools) Klient potwierdza, iż Produkt został mu dostarczony oraz funkcje oprogramowania spełniają Klienta oczekiwania względem złożonego zamówienia.

Simple Trading Expert zastrzega sobie prawo do zmiany i upgrade’owania oprogramowania, o czym Klienta poinformuje drogą mailową.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych SimpleTrading.Expert są cenami brutto podanymi w złotych polskich lub dolarach amerykańskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki jeśli dotyczy.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Kupujący otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF.

W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy lub w momencie autoryzacji płatności przed Operatorów płatności Paypal lub PayU.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Serwis poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) wybranymi przez niego w momencie dokonywania zakupu, określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 5 Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Paypal oraz PayU lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy. Tym samym wykupienie dostępu do materiałów online, narzędzi oraz Automatów/Expert Tools nie podlega możliwości odstąpienia od umowy, usługa lub towar dostarczone w ten sposób w chwili przekazania przez Sprzedającego Kupującemu traktowane są jako użyte i wykorzystane.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki serwis ma zwrócić zapłatę.

W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, serwis dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Serwis dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§ 8 Procedura reklamacji

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi serwisu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

§ 9 Automat i Edukacja Online

Simple Trading Expert zastrzega, że wykupione Automaty/Expert Tools, wygrane, kupione w promocji lub otrzymane jako bonus w pakietach promocyjnych, nie mogą być zwrócone, wymienione czy przepisane na inną osobę lub przesunięte na kolejny termin, jak również nie mogą być wymienione na gotówkę.

Simple Trading Expert zastrzega, że Wiedza za darmo, Edukacja dostępna w serwisie jest materiałem poglądowy i edukacyjnym, nie stanowi w żadnej mierze doradztwa inwestycyjnego.

Anulowanie Usługi Abonamentowej

Anulowanie dostępu do Usługi Abonamentowej jest możliwe w trakcie obowiązującego okresu świadczenia usługi Automat/Expert Tools i zakończy się z chwilą upływu okresu świadczenia usługi Automat/Expert Tools do której Klient wykupił dostęp, z uwagi na charakter oprogramowania Klient może zaprzestać korzystania z oprogramowania w dowolnym momencie, oznacza to iż klient nie otrzyma zwrotu kosztów w całości lub częściowo.

Anulowanie dostępu musi być wykonane przez Klienta po przez wyłączenie Płatności za Usługę Abonamentową, w momencie gdy Klient nie opłaci Usługi Abonamentowej na kolejny okres dalsze korzystanie z Automat/Expert Tools będzie nie możliwe.

Anulowanie dostępu do Edukacji Online

Anulowanie dostępu do Edukacji Online po jego zakupie nie jest możliwe. Wyklucza się możliwość przekazania dostępu do Edukacji Online osobom trzecim.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania tutaj.

§ 11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 1 grudnia 2018 r.

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij