REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SIMPLE TRADING EXPERT

Regulamin serwisu internetowego SimpleTrading.Expert oraz członkostwa w Klubie Edukacyjno-Dyskusyjnym ‘Elite Club’

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym

https://simpletrading.expert (dalej jako: „STE”, „SimpleTrading.Expert”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”, „Platforma”).
 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu

Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z SimpleTrading.Expert,

regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.


Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

O nas:

Właścicielem SimpleTrading.Expert jest spółka STE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Aleja Wojciecha Korfantego 2/142, 40-004 Katowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-42-43, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł wpłaconym w całości.

dalej jako ‘STE

 

§1 Postanowienia Ogólne

obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy Edukacyjnej STE oraz dostępu do Elite Club, której właścicielem jest STE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny SimpleTrading.Expert w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 

§2 Definicje

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, oraz w trakcie korzystania z Platformy Edukacyjnej STE oraz dostępu do Elite Club oraz innych serwisów STE.
 2. Konto – administrowany przez STE zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach serwisów STE
 3. Kod Referencyjny – kod aktywacyjny umożliwiający dostęp do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz dostępu do Elite Club, który może być przekazany przez innego Użytkownika Platformy Edukacyjnej STE oraz członka Elite Club w celu rejestracji przez nowego Użytkownika.
 4. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Platformy Edukacyjnej STE oraz dostępu do Elite Club.
 5. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna, dostępna w ramach użytkowania systemu iOS (Apple Store) oraz Android (Google Play), którą Użytkownik pobrać za darmo.
 6. Platforma Edukacyjna STE oraz Elite Club – internetowa platforma STE dostępna pod adresem SimpleTrading.Expert, prowadzona i zarządzana przez STE, będąca narzędziem w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z materiałów, treści, programów, projektów oraz informacji o charakterze Edukacyjnym. W ramach Elite Club realizujemy wzajemną edukację członków po przez organizowanie przestrzeni dyskusyjnej na Platformie Edukacyjnej STE z wykorzystaniem Aplikacji Mobilnej, obejmujących tematy giełdy, private equity, bankowości inwestycyjnej i działalności funduszy inwestycyjnych i innych elementów zgodnie z uznaniem członków Elite Club.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Platformy Edukacyjnej STE oraz dostępu do Elite Club.
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a STE z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez STE w ramach Konta. Po pozytywnej Weryfikacji oraz akceptacji Regulaminu Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów, przy czym część zasobów wymaga wniesienia stosownej opłaty, której wysokość podana jest w opisie Elite Club na stronie SimpleTrading.Expert.
 10. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w ramach Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Produktu. Użytkownik musi posiadać Konto, pozytywnie przejść proces Weryfikacji oraz zaakceptować Regulamin.
 11. Produkt –  dostęp do Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club na okres 30 dni(minimalny okres dostępu), lub inny okres w zależności od wyboru sposoby płatności.
 12. Darmowy Dostęp do Produktu – dostęp do Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club za darmo na czas określony przez STE, który może być dowolnie zmieniony przez STE, jednak zmiana nie obowiązuje Użytkowników korzystających z już określonego Darmowego Dostępu.
 13. Weryfikacja – procedura weryfikacji Użytkownika prowadząca do uzyskania przez Użytkownika dostępu do zasobów i usług świadczonych przez STE w ramach Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club. Weryfikacja składa się z trzech etapów:
  1. Dokonanie Rejestracji oraz zapisu do Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club, przy użyciu wymaganych danych,
  2. uznanie przez STE prawdziwości przesłanych danych,
  3. nadanie Użytkownikowi uprawnień do określonych Zasobów,
 14. Zasoby – umieszczone w Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club materiały edukacyjne, w szczególności informacje rynkowe, programy, materiały marketingowe, nagrania dźwiękowe oraz video, wzbogacające proces edukacji, pogłębiające możliwości wykorzystania nabywanej wiedzy w ramach Elite Club oraz usługi świadczone w ramach Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club.
 15. SimpleTrading.Expert, Serwis Internetowy, Serwis, Platforma – serwis internetowy STE dostępny pod adresami internetowymi https://simpletrading.expert.

 

§3 Ogólne warunki korzystania
z Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club

 1. Korzystanie z Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club ma charakter bezpłatny w trakcie darmowego dostępu do produktu, po tym czasie dostęp jest płatny.
 2. STE może wprowadzić dodatkowe płatne usługi.
 3. Z Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club może korzystać każdy Użytkownik, który posiada Konto, pozytywnie przejdzie procedurę Weryfikacji oraz zaakceptuje Regulamin.
 4. Użytkownikom nie wolno:
  1. korzystać z kont innych Użytkowników,
  2. udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom,
  3. zamieszczać w ramach Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club treści bezprawnych: „Jako treści propagujące nienawiść rozumiemy wypowiedzi bezpośrednio atakujące inne osoby na podstawie tzw. cech chronionych, takich jak rasa, pochodzenie, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, płeć, tożsamość płciowa, poważna niepełnosprawność lub choroba. Stosujemy także pewne środki ochronne względem statusu imigracyjnego. Przez atak rozumiemy treści namawiające do przemocy lub odczłowieczające inne osoby, sugerujące ich niższość lub wzywające do ich wykluczania lub segregacji”

 

§4 Rejestracja i Weryfikacja

I. Rejestracja i Weryfikacja Użytkownika nie posiadającego Konta.

 1. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://simpletrading.expert/register/ .
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik zakłada Konto.
 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego:
  1. Nazwa użytkownika
  2. E-mail
  3. Imię
  4. Nazwisko
  5. Telefon
  6. Hasło
  7. Powtórz hasło
  8. Login / e-mail osoby polecającej – Kod Referencyjny
  9. akceptuje regulamin Konta, politykę prywatności oraz Regulamin.
 4. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 5. Przyciśnięcie okienka „Zarejestruj” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 6. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 7. Link aktywacyjny jest aktywny przez 1-7 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja.
 8. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub nazwa użytkownika oraz dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a STE do zawarcia Umowy, która w chwili rejestracji nie wiąże się z koniecznością dokonania jakichkolwiek opłat. Rejestracja jest darmowa.
 9. Po zakończeniu Rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Zasobów, z zastrzeżeniem ust. 11, Użytkownik przechodzi https://simpletrading.expert/elite-club i inicjuje zakres zasobów z których chce korzystać, inicjując w ten sposób Weryfikację. STE zastrzega, że część Zasobów wniesienia stosownej opłaty.
 10. STE w ciągu tygodnia ( 7 dni roboczych) od otrzymania zgłoszenia i rejestracji weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi.
 11. W przypadku błędnie uzupełnionego formularza rejestracyjnego, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownikowi nie zostaną nadane uprawnienia do korzystania z Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club.
 12. Proces Rejestracji oraz Weryfikacji można sprawdzić i potwierdzić kontaktując się z STE po przez mail: support@simpletrading.expert wpisując w tytule wiadomości [Rejestracja] lub [Weryfikacja].
 13. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu, lub w określonych przypadkach po wniesieniu odpowiedniej opłaty.

II. Weryfikacja Użytkownika posiadającego Konto.

 1. Użytkownik posiadający Konto podczas Logowania w celu Weryfikacji wypełnia formularz dostępny na stronie https://simpletrading.expert/login .
 2. W formularzu Użytkownik wpisuje email lub nazwę użytkownika wybraną i określoną podczas pierwszej rejestracji oraz hasło.
 3. STE oświadcza że nie posiada hasła dostępu do Konta Użytkownika, w celu odzyskania hasła oraz dostępu do Konta, Użytkownik musi przejść i użyć „procesu odzyskiwania hasła” dostępnego na stronie https://simpletrading.expert/resetting/request
 4. Użytkownik może być proszony o dodatkowe potwierdzenie logowania po przez unikalny KOD PIN, który wysłany zostanie na numer telefonu podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym podczas Rejestracji.
 5. Konto Użytkownika może być tymczasowo zablokowane, w ramach bezpieczeństwa całego Serwisu, o czym użytkownik zostanie poinformowany przez STE drogą mailową na adres podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 6. Jeśli STE wprowadziło zmiany, w tym zmiany w Regulaminie lub sposobie korzystania z Serwisu, wymaga to akceptacji zmian przez Użytkownika, pod rygorem rozwiązania Umowy.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club po pozytywnej Weryfikacji oraz po akceptacji Regulaminu.

 

§5 Warunki techniczne korzystania
z Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club

 1. Do właściwego działania Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.
 3.  

§6 Platforma Edukacyjnej STE oraz Elite Club

 - w tym Odpowiedzialność STE

 1. Platforma Edukacyjnej STE oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Zasobów dostępnych dla danego Użytkownika.
 2. Nadanie dostępu do niektórych Zasobów wymaga wniesienia stosownej opłaty przez Użytkownika w ramach Elite Club.
 3. Elite Club, klub EDUKACYJNO-DYSKUSYJNY jest miejscem w którym Użytkownicy zajmują się edukacja członków (innych Użytkowników), jak i organizowaniem projektów edukacyjnych obejmujących tematy giełdy, private equity, bankowości inwestycyjnej, działalności funduszy inwestycyjnych, AI w gospodarce, e-commerce oraz marketingu.
 4. STE w ramach Elite Club jako główne cele w ramach działania stawia na:
  1. zrzeszanie studentów, osób zainteresowanych branżą finansową (investment banking, private equity, venture capital, capital markets, sales and trading, hedge funds, corporate finance, portfolio management, private wealth management, consulting itp.), branżą marketingową, branża e-commerce oraz inne,
  2. pogłębianie wiedzy na temat rynków finansowych, poznawanie ich od strony technicznej, jak również wykorzystywanie zdobytych umiejętności w praktyce na dostępnych platformach edukacyjnych i symulacyjnych,
  3. budowanie silnych relacji z doświadczonymi przedstawicielami branży finansowej, marketingu
  4. rozwój współpracy i partnerstwa z instytucjami z branży doradczej, inwestycyjnej i finansowej
  5. szkolenie umiejętności potrzebnych Użytkownikom do lepszego zrozumienia środowiska biznesowego i finansowego,
  6. networking.
  7. Edukowanie społeczności na temat roli i znaczenia finansów w gospodarce
 5. Wszelkie działania STE w ramach Platformy Edukacyjnej STE oraz działania klubu Elite Club mają charakter EDUKACYJNY, UŻYTKOWNIK akceptując niniejszy Regulamin potwierdza, że wszelkie decyzje  w tym inwestycyjne lub zakupowe, podjęte na podstawie prezentowanych treści, informacji, narzędzi, programów lub innych usług w ramach dostępu do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club podejmuje na własne ryzyko i bierze za nie pełną odpowiedzialność.
 6. Informacje zawarte w Zasobach Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, oferty lub zachęty do zawierania jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych;
  1. Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności lub dokładności informacji tu zawartych lub ich przydatności do określonego celu.
 7. Informacje zawarte w Zasobach Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club nie mogą być postrzegane jako oferta sprzedaży lub zaproszenie do składania ofert zakupu jakichkolwiek towarów lub produktów finansowych opisanych w tym Serwisie. Informacje zawarte na tej stronie zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, ale niekoniecznie muszą być kompletne i nie są pewne co do ich dokładności.
 8. STE nie ponosz odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Użytkowników podjęte na podstawie informacji dostępnych w Zasobach Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści prezentowanych w Zasobach Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club, które nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r,. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.

 

§7 UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU

 1. Serwis Internetowy umożliwia zawarcie umowy sprzedaży Produktów. Rodzaje, opis oraz ceny Produktów podane są na stronach Serwisu Internetowego, przede wszystkim w zakładce „Elite Club” https://simpletrading.expert/elite-club lub w przypadku produktu BAT System na stronie http://bit.ly/BATsystem .
 2. Produkty dostępne w Sklepie Użytkownik może zakupić korzystając z formularza zamówienia dostępnego w Sklepie – w takim wypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wypełnienia formularza zamówienia i kliknięcia pola "Zamawiam i płacę". W przypadku produktu BAT System sprzedaż odbywa się za pomocą strony http://bit.ly/BATsystem , na której to użytkownik klikając pole „Zamawiam” przy wybranej przez siebie opcji zostaje przeniesiony bezpośrednio na stronę pośrednika płatności jakim może być Paypal lub Dotpay.
 3. Sprzedaż produktu BAT System realizowana jest na podstawie ilości licencji oraz okresu użytkowania. Przy czym jako licencję określa się dostęp do jednego rachunku handlowego na platformie Meta Trader 5. Dokonując więc zakupu produktu np. „BAT System x3” użytkownik kupuje 3 odrębne licencje w ramach jednego systemu. Określone są one dodatkowo okresem przez siebie wybranym wyrażonym w ilości miesięcy.  
 4. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Użytkownika Produktu.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków:
  1. (1) po wypełnieniu formularza zamówienia
  2. (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamawiam” lub „Kupuję” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).
  3. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów(jeśli wymaga), sposób płatności.
  4. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w dolarach amerykańskich lub polskich złotych i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem zamówienia, Użytkownik jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez
  1. (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz
  2. (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego STE.
 8. Dostawa Produktu do Użytkownika dokonywana jest przez STE poprzez udostępnienie Produktu w Koncie w terminie podanym w opisie Produktu lub po dokonaniu Weryfikacji.
 9. Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Produktu:
  1. Płatności elektroniczne,
  2. Płatności kartą płatniczą,
  3. Płatności kartą płatniczą cykliczne (abonamentowe),
  4. Płatności przelewem tradycyjnym (dostępne po kontakcie z Działem Płatności support@simpletrading.expert)
  5. Termin płatności – płatności jest natychmiastowa po przez zewnętrzny Procesor Płatniczy (firmy świadczące usługi płatności internetowych), z zastrzeżeniem iż w przypadku płatności cyklicznych mogą być one odroczone w czasie lub cyklicznie powielane za zgodą Użytkownika w określonych przy płatności cyklach, terminach oraz wysokości.

 

§8 Płatności

 1. Ceny produktów przedstawionych na niniejszych stronach wyrażane są w walucie USD (dolar amerykański). W przypadku płatności w innej nastąpi przewalutowanie.
 2. Obowiązujące formy płatności to: przelew bankowy, Dotpay.pl oraz karta płatnicza (kredytowa/debetowa).
 3. Możliwe jest zrabatowanie przedstawionej w złożonym zamówieniu kwoty po wpisaniu odpowiedniego kodu rabatowego.
 4. Rozliczenia transakcji wykonywanych kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU

 1. Wyklucza się możliwość złożenia reklamacji przez Użytkownika w trakcie korzystania z Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club w ramach darmowego dostępu - objętego promocją.
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club na okres darmowy od 1 do 14 dni - objętego promocją, po tym czasie wymagane jest opłacenie dostępu do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club.
 3. Użytkownik dokonując opłaty po okresie darmowego dostępu który trwa od 1 do 14 dni -  nie ma prawa składać Reklamacji lub żądania zwrotu środków w sytuacji gdy Użytkownik otrzymał dostęp do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club na warunkach promocyjnych - darmowych. 
 4. Zgodnie z literą prawa, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów przesyłki, instalacji lub dostarczenia Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym okres darmowy wyklucza możliwość składania odstąpienia od umowy przez Klienta po jego upływie, po opłaceniu dostępu do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club.
 5. Użytkownik dokonując opłaty za Produkt otrzymuje dostęp do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club na okres minimalnie 30 dni (liczone bez okresu darmowego), Użytkownik może zrezygnować z dostępu do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club w każdej chwili i nie przedłużać dostępu na kolejny okres (minimalnie kolejne 30 dni), rezygnacja odbywa się w ten sposób, że Klient nie opłaca kolejnego okresu dostępu do Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club, rezygnacja nie wiąże się z dodatkowymi opłatami. W celu rezygnacji z subskrypcji produktu na jakimkolwiek serwisie płatniczym należy samodzielnie dokonać anulowania wcześniej ustalonej przez siebie subskrypcji przed końcem rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli serwis płatniczy nie umożliwia samodzielnego anulowania subskrypcji należy poinformować nas o takiej decyzji wiadomością na adres mailowy: support@simpletrading.expert wysłaną minimum 72 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego (a tym samym pobrania opłaty). Szczegółowe informacje w zakresie rezygnacji z produktów, anulowania subskrypcji w serwisie Paypal znajdują się tutaj  - https://helpdeskste.freshdesk.com/a/solutions/articles/44001752567Jeśli użytkownik posiada aktywowaną własnoręcznie subskrypcję w serwisie płatniczym Stripe o decyzji rezygnacji z niej należy poinformować wiadomością na adres mailowy: support@simpletrading.expert wysłaną minimum 72 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.
 6. Rezygnacja z korzystania z Zasobów Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club może się odbyć w okresie darmowego dostępu do Produktów, które są darmowe dla Użytkownika, a rezygnacja z Produktu nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Użytkownika - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownika, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 9. Użytkownik składając Reklamację, powinien szczegółowo opisać sytuację w której:
  1.  Serwis SimpleTrading.Expert lub Aplikacja Mobilna nie działa, lub działa w sposób wadliwy kierując treść po przez maila na adres support@simpletrading.expert.
  2. Rozpatrzenie reklamacji może zając do 90 dni, przy czym STE deklaruje że w ramach swoich możliwości oraz kompetencji stara się o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy Reklamacji

 

§10 Prawa Autorskie oraz Tajemnica Handlowa

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do STE lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Usługobiorca nie ma prawa kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć lub rozpowszechniać Serwisu Internetowego, ani Produktów, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe STE oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wszelkie treści prezentowane w Platformie Edukacyjnej STE oraz Elite Club stanowią tajemnicę handlową oraz nie mogą być publikowane oraz kopiowane bez zgody STE.
 5. Naruszenie ust. 4 wiąże się z możliwością dochodzenia przez STE od Użytkownika lub osoby trzeciej, podmiotu wykorzystującego elementy prezentowane w ramach Platformy Edukacyjnej STE oraz Elite Club, zapłaty kary umownej w wysokości 1,000,000 $ (słownie: jednego miliona dolarów amerykańskich).

 

§11 Postanowienia Końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez STE zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - STE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  1. zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Zamknij